آخرین مهلت جهت تحویل پروژه درس کیفیت توان روز جمعه ۶ بهمن ماه می باشد.

ضمنا انجام هر سه بخش پروژه اجباری و جزء نمره اصلی است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

logic_96971v2

lمشاهده اوراق سه شنبه  ۱۰ تا ۱۱

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

آخرین مهلت تحویل تکالیف ADS دوشنبه ۲۵ دی ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح می باشد.

نمرات تا عصر دوشنبه نهایی می شوند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

dsp9697_1v2

رویت اوراق سه شنبه ساعت ۱۰ صبح دفتر دانشکده

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
گروه برق

۱۲

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی