کلاسهای الکترونیک قدرت۱ (کارشناسی ارشد و دکتری) در روز پنجشنبه ۹ مهر تشکیل نمیگردند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

آخرین زمان بررسی تقاضاهای مربوط به حذف واضافه و ارایه دروس چهارشنبه ۸ مهر است

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

دانشجویانی که نامه درخواست مخابرات۱ را امضا کرده اند جهت تعیین نهایی ساعت کلاس و تاریخ امتحان پایان ترم چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۱۱:۴۵ مراجعه کنند

دانشجویانی که تقاضای اخذ درس فیزیک مدرن و اندازه گیری الکتریکی ( حضور به استاد) را دارند نیز در همین ساعت برای تعیین تاریخ امتحان پایان ترم مراجعه کنند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی