خواهشمند است عناوین مورد نظر خود را (حداقل سه اولویت) با ذکر اسامی خود و گروه کلاس (چهارشنبه یا پنجشنبه) از تاریخ ۲۲/۷/۹۴ به آدرس زیر میل بزنید.

به نامه هایی که قبل از این تاریخ فرستاده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-موضوعات خارج عناوین ذکر شده در صورت مربوط بودن به درس قابل ارائه می باشد.

-گروه ها حداکثر ۲ نفره می باشد.

-جواب نامه ها از ۲۴/۷/۹۴ داده خواهد شد و در صورت تایید موضوع به نام شما ثبت می گردد و اطلاع داده خواهد شد.

muhammad.mahdavi     @    gmail    .com

پروژ ه های درس تکنولوزی و ساخت ادوات نیمه هادی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده