درس RFIC باتوجه به تخصصی بودن و عدم ارایه درس مدارهای مجتمع نوری برای شما اجباری محسوب شده و لذا کسانیکه می خواهند در این ترم تمام دروس نظری خود را بگذرانند بایستی حتما این درس را اخذ کنند وگرنه بایستی در ترم آینده حتما اخذ نمایند

این اطلاعیه مخصوص ورودیهای ۹۴ می باشد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد