دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

امتحان آزمایشگاه سیستم های دیجیتال (۲) ،دو شنبه (۱۳ دی ماه) ساعت ۱۵:۰۰ در دانشکده فنی برگزار میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

امتحان آزمایشگاه ریز پردازنده ،دو شنبه (۱۳ دی ماه) ساعت ۱۳:۳۰ در دانشکده فنی برگزار میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد