دانشجویان محترم در صورت اعتراض و یا برای رویت برگه امتحانی پایان ترم و میان ترم روز یک شنبه  ۱۲/۶/۹۶ صبح به ساختمان اندیشه طبقه همکف اتاق ۳۶ انبار برق و الکترونیک مراجعه کنید. همچنین حداکثر مهلت ارسال پروژه ها ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۱۲/۶/۹۶ می باشد و بعد از آن پروژه ای تحویل گرفته نمی شود

تاسیسات

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی