Exe3

Exe4

مهلت تحویل تمرینهای ADS  ،تاریخ ۲۷ دی می باشد.

سایر تمرینها را روز امتحان پایانترم تحویل دهید.

جهت رفع اشکال روز یکشنبه ساعت ۱۰-۱۲ می توانید مراجعه کنید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی