آخرین مهلت تحویل تکالیف ADS دوشنبه ۲۵ دی ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح می باشد.

نمرات تا عصر دوشنبه نهایی می شوند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

dsp9697_1v2

رویت اوراق سه شنبه ساعت ۱۰ صبح دفتر دانشکده

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی