آخرین مهلت جهت تحویل پروژه درس کیفیت توان روز جمعه ۶ بهمن ماه می باشد.

ضمنا انجام هر سه بخش پروژه اجباری و جزء نمره اصلی است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی