Network2                     Session 1 – 01-12-04                        Session 2 – 01-14-04              مقدمه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۲۸
بهمن

اطلاعیه

کلاس درس کنترل خطی این هفته تشکیل نمی شود و همچنین کلاس درس مخابرات به طور یکسره از ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰ تشکیل می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

درس ماشین (۱) به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف گردید و یک گروه دیگر در ساعت ۸ تا ۱۰ روز یکشنبه ارائه گردید.

دانشجویانی که قصد اخذ این درس را دارند، در روز حذف و اضافه (یکشنبه هفته آینده) باید گروه جدید را اخذ کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

پروپوزالهای تصویب شده: آقایان نوری، سبکروح و رضوانی

در ضمن پروپوزال آقای کاویانی مورد تصویب قرار نگرفت. (به اصلاحات نیاز دارد.)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۱۰:۳۰ تشکیل می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

کلاس درس ماشین های الکتریکی مخصوص این هفته چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵ تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

Network1

کلاس استثنآ این هفته از ساعت ۱۴:۴۵ شروع می شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس حفاظت پیشرفته دکتر حاجیان فردا (پنجشنبه ۱۹ بهمن) تشکیل نخواهد شد و زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
استاد گروه برق

از سال آینده درس دینامیک سیستمهای قدرت (۱) در ترمهای زوج ارائه خواهد شد. دانشجویانی که در ترم گذشته این درس را پاس نکرده اند، حتماً در ترم جاری درس را اخذ کنند، زیرا در ترم مهر سال آینده ارائه نخواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی