دانشجویان دکتری برق لازم است پس از انتخاب استاد راهنما، فرم زیر را تکمیل و به مدیر گروه تحویل دهند تا در جلسه گروه مطرح و تصویب گردد.

rahnama PhD

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی