دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

IMG_0356

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

با توجه به اینکه تعداد درخواست برای ارائه درس تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی۱ در ترم آینده کمتر از حدنصاب است، این درس در ترم آینده ارائه نخواهد شد.

بنابراین دانشجویان کارشناسی برق- قدرت میتوانند این درس را در ترم تابستان به عنوان مهمان در سایر واحدهای دانشگاهی پاس کنند تا در ترم آینده بتواننددروس تحلیل۲، تاسیسات و عایق را اخذ کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

جلسه سمینار ساعت ۳ چهارشنبه ۳۰ خرداد دانشکده فنی سالن جلسه دفاع (حضور الزامی)

دانشجویانی که ارایه آنها تا ۲ تیرماه برنامه ریزی شده در این جلسه سمینار خود را ارایه دهند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
۲۸
خرداد

اطلاعیه

ساعات مراجعه برای رفع اشکال دروس اصول سیستم های مخابراتی و سیگنال

سه شنبه ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ دفتر گروه برق

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

میانترم پالس

برای دانشجویانی که نمره میانترم آنها کم شده، یک سوال جبرانی ۳ نمره ای از مطالب میانترم در امتحان پایانترم در نظر گرفته شده است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

T4_sol_93-94                T5_sol_93-94

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
عادله محلاتی