در مقطع دکتری، در صورتی که دانشجو از یک درس نمره قبولی نگیرد، باید همان درس را مجدد اخذ و پاس نماید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی