لطفا آقایان پیله ور و شیدایی برای درس سمینار حداکثر تا  اسفند مراجعه فرمایند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

به دلیل تقاضای دانشجویان درس تاسیسات الکتریکی ارائه گردید و دانشجویان کارشناسی الکترونیک میتوانند این درس را به عنوان درس اختیاری اخذ کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

کلاس درس کنترل توان رأکتیو این هفته پنجشنبه ۲۵ بهمن تشکیل نمی شود. جلسه جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

چهارشنبه ۲۴ بهمن کلاس EMC اینجانب تشکیل نمی شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

آخرین فرصت برای ارایه سمینار دانشجویانی که موفق به ارای سمینار خود نشده اند  و همچنین ارایه گزارش نهایی

دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ساعت ۱۶

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
۱۳
بهمن

اطلاعیه

کلیه کلاس های اینجانب از ۱۳ الی ۱۷ بهمن تشکیل نمی شود.

جلسات جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

mark9798_1_networkv2

در صورت اعتراض با ذکر دلیلبه mahdisajadieh@yahoo.com ایمیل بزنید. نمرات فردا ظهر در سامانه دانشگاه وارد می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی