T1_signal             T2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

۱

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم حامی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

به دلیل تعطیلی دانشگاه در ساعت ۲ بعدازظهر امروز، کلاس طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت (۳ تا ۶) تشکیل نخواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

همه گزارشهای درس سمینار در روز ۲۴ اردیبهشت تحویل گرفته میشود.

Seminar

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

تقسیم بندی ارائه گروه ها در فایل پیوست میباشد. آخرین مهلت برای افرادی که موضوع ارائه خود را تعیین ننموده‌اند، چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ میباشد.
Presentation
Eduard Säckinger Broadband Circuits for Optical Fiber Communication

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی

با توجه به برنامه آموزشی آزمایشگاه سیستم های دیجیتال (۲) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ در زمان رسمی کلاس تشکیل می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد