دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

امتحان میان ترم الکترونیک۲ دانشکده فنی مهندسی کلاس ۴۲۸ ساعت ۱۱:۳۰

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

T1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T2_signal         mid96-97_2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی