دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

mark9798_1_networkv2

در صورت اعتراض با ذکر دلیلبه mahdisajadieh@yahoo.com ایمیل بزنید. نمرات فردا ظهر در سامانه دانشگاه وارد می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

درس طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای در ترم آینده با خانم گرامی و درس کنترل صنعتی با آقای ابوطالبی ارائه خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

در صورت اعتراض تا ۴ بهمن ایمیل یاهو مقابل ایمیل بزنید :mro_yazdani

دانشجویان محترمی که برخی تکالیف را  تحویل نداده اید می توانند حل آن را تا تاریخ فوق ایمیل کنید تا با تاخیر محاسبه شود.IMG_1658

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

در صورت اعتراض به نمره شنبه ۶ بهمن ساعت ۹ مراجعه کنید .اعتراض بی مورد موجب حذف ارفاق می گردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

دانشجویان زیر حداکثر تا روز چهارشنبه ۳ بهمن فرصت دارند گزارش سمینار و شبیه سازی الکترونیک قدرت۱ را تحویل دهند. در غیر اینصورت برای آنها نمره ای از این بخش لحاظ نخواهد گردید.

گزارش سمینار: محمدرضا اتحادی – رضا امانی – ناصر رضایی – سجاد عظیمی

شبیه سازی: رضا امانی (۱ و ۲) – مسعود حدادی (۲) – مصطفی شیشه گر (۱ و ۲) – علی عشقی (۲) – سجاد عظیمی (۱ و ۲)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی