نمایشگاه کار و کشف فرصت از ۱۶ لغایت ۱۹ آذر ۹۸ در دانشگاه برگزار می شود که  در آن شرکت های مهم حضور دارند. این نمایشگاه می تواند روند رابط خوبی بین علم و صنعت باشند. به دانشجویان مهنسی بویژه رشته های برق و کامپیوتر توصیه می شود در این نمایشگاه حضور یافته و سوالات و همچنین مهارتهای خود را نمایندگان شرکتها مطرح کنند.

http://new.khuisf.ac.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&tempname=show&sub=1&sampledetails=tool_news_sample_newmain_block7424&PageID=4439&PageIDF=277&BlockName=tool_news_sample_newmain_block7424&isPopUp=false

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دیدگاه ها مسدود شده اند .