فرم های کارشناسی

چارت درسی:

چارت درسی الکترونیک

چارت درسی قدرت

 

فرم های کار آموزی:

۱-آئین نامه ها و فرم های کارآموزی

۲-فرم نحوه نگارش پروژه و کارآموزی

فرم اعلام نمره کارآموزی

فصل های گزارش کارآموزی :

فصل اول : آشنایی با محل کارآموزی و تاریخچه محل کارآموزی

فصل دوم : فعالیت های انجام شده در دوره کارآموزی

فصل سوم : (درحد دو صفحه) جمع بندی نتیجه گیری و پیشنهادها

 

فرم های مربوط به پروژه:

۱-فرم پیشنهاد موضوع

۲-فرم اعلام نمره پروژه

۳-فرم نحوه نگارش پروژه و کارآموزی

بخش نامه ها:

۱-مهلت نمره

۲-آئین نامه آموزشی

 سیلابس ها:

۱-  چارت ترم بندی شده: ۹۲

۲-جدول پیش نیاز دروس