فرم های تحصیلات تکمیلی

چارت درسی

کارشناسی ارشد الکترونیک- مدارمجتمع

کارشناسی ارشد الکترونیک- دیجیتال

کارشناسی ارشد قدرت- سیستم

 

فرم های مربوط به امور پایان نامه

۱- توصیه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و تخصصی

۲- راهنمای نگارش پایان نامه

۳- راحل اداری تهیه و تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

۴- فرم عناوین پیشنهادی موضوع در شورای تخصصی گروه Proposal -pdf

۵- فرم طرح تحقیق Proposal-درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای-pdf

۶- فرم طرح تحقیق Proposal-درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای – word

۷- چک لیست نگارش پایان نامه

۸- مراحل برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد

۹- فرم نمره مقاله جهت جلسه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی (۲ نمره)

۱۰- جدول امتیاز دهی نمره مقالات مستخرج شده از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری – pdf

۱۱- جدول امتیاز دهی نمره مقالات مستخرج شده از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری – word

۱۲- فرم نمره مقاله جهت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

۱۳- فرم حضور در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – pdf

۱۴- فرم حضور در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – word

۱۵- فرم ارزشیابی جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای ورودی ۸۵ و ماقبل (pdf)

۱۶- جدول درجه بندی نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (pdf)

۱۷- فرم تاییدیه ارسال مقاله به مجلات

۱۸- تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه(doc)

۱۹- تصویب نامه فارسی – pdf

۲۰- تصویب نامه فارسی – pdf

۲۱- تصویب نامه انگلیسی

۲۲- فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای،دکتری تخصصی

۲۳- آرم فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴- آرم انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۵- فرم ثبت و توصیف پایان نامه – PDF

۲۶- فرم ثبت و توصیف پایان نامه – word

۲۷- فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه پایان نامه – pdf

۲۸- فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه پایان نامه – word

۲۹- نام صحیح دانشگاه در مقالات

۳۰- فرم درخواست مهلت مقاله