یا سلام طبق بخشنامه امتحان میانترم درس اقتصاد مهندسی مورخ ٩۶/٠٨/٢١ لغو میگردد لکن کلاس تشکیل می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندسی اکبر گل سرخی اصفهانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

تمرینهای سری اول و دوم ضمیمه شده است.

موعد تحویل ۹۶/۸/۲۵

Exe1

Exe2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۱ آبان در دانشگاه حضور ندارم و لذا کلاسهای روز دوشنبه و چهارشنبه مورخ ۱۵ و ۱۷ آبان تشکیل نمی شود. کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

جلسه توجیهی درس سمینار در روز یکشنبه ۱۴ آبان ساعت ۳ تا ۵ در محل کلاس ۴۳۴ فنی مهندسی برگزار خواهد شد. حضور دانشجویان در این جلسه الزامی است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

تاریخ امتحان کتبی جامع سه شنبه ۹۶/۱۰/۵ ساعت ۹صبح و امتحان شفاهی       ۹۶/۱۰/۶  ساعت۸ صبح

مواد امتحانی سه درس از چهار درس ادواتFACTS-میکروگیرید-شبکه های هوشمند و طراحی ماشین می باشد.

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

ازمایشگاه تکنیک پالس چهارشنبه به تاریخ ۹۶/۰۸/۱۰ در ساعت ۹:۳۰ تشکیل خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد