دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم الهام گرامی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم الهام گرامی

mark_veriloghdl9798v2

رویت اوراق یکشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

mark97982v2com

رویت اوراق یکشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

vhdl

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

e3

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی