روز سه شنبه ۲۲ اسفند تشکیل نمی گردد. زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

با هماهنگی دانشجویان این درس، مقرر گردید به جای امتحان میانترم سه کوییز دو نمره ای در تاریخهای ۱۹ فروردین، ۲ اردیبهشت و ۱۶ اردیبهشت اخذ گردد.

تکلیف سری اول:
Pulse-HW1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی